Masura 36B

de LM 0

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA AMARADIA-GILORT-OLTET
LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

Anunț privind lansarea sesiunii de proiecte aferent măsurii 19.2 – 3/6B “Centre multifunctionale de asistenta sociala si medicala comunitara”
-Versiune simplificată –
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 19.2 – 3/6B , 01/19 – 26.07.2019
Data publicării: 12.06.2019
Numărul anunțului: A 3/2018
Asociaţia AMARADIA-GILORT-OLTET anunţă lansarea, în perioada 26.06.2019-26.07.2019, a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M 19.2 – 3/6B “Centre multifunctionale de asistenta sociala si medicala comunitara”. Pentru această sesiune se vor depune proiecte care deservesc următoarele acțiuni eligibile :
– infiintarea, modernizarea si/sau dotarea centrelor sociale si medicale comunitare multifunctionale
– dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale – investitii in reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea /centrelor comunitare de interventie integrata, a infrastructurii de servicii fara componenta rezidentiala (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosociala, centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.).
– consiliere psihosociala pentru copiii din familii aflate in risc de sarăcie si excluziune sociala si consiliere familiala (activitati de dezvoltare personala, de formare si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, activitati de consiliere suportiva; consiliere pentru integrare-reintegrare sociala);
– consiliere psihosociala pentru prevenirea violentei in familie;
– supraveghere, ingrijire, recreere-socializare, educatie informala si non-formala, educatie extracuriculara
– campanii informare si sensibilizare a populatiei;
– alte activitati: informare, evaluare si elaborare plan de interventie, integrare / reintegrare sociala, asistenta medicala primara, orientare vocationala, reintegrare scolara, transport, masa, distribuire alimente, hrana rece, ajutoare materiale, spalatorie, uscatorie, curatenie, alte activitati administrative etc.
Data lansarii apelului de selectie: 26.06.2019
Beneficiari eligibili
Entități publice
● Autorități publice locale și asociațiile acestora
2
Entități private:
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare
 Intreprinderi sociale
 Parteneriate între APL și ONG (furnizori de servicii sociale)
 GAL-ul
Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala (FEADR+contributii nationale) este de: 225.594.27 euro.
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 euro/ beneficiar, pe perioada a 3 ani fiscali.
Data limita de depunere a proiectelor: 26.07.2019, ora 14:00
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala AMARADIA GILORT OLTET din din comuna Bustuchin, sat Bustuchin, nr 24, judetul Gorj in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.
Apelul de selectie va dura 30 de zile calendaristice sau, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.
Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită de 30 de zile calendaristice prevăzut în apelul de selectie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la cel putin 110% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile lucratoare ale perioadei de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de cel putin 110% din nivelul alocării sesiunii.
Date de contact AMARADIA GILORT OLTET
Mai multe informaţii privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M 19.2 – 3/6B, publicat împreună cu toate anexele pe pagina noastră de internet: www. galago.ro. Deasemena la sediul GAL este disponibilă o versiune pe suport tipărit a Ghidului solicitantului elaborat de GAL pentru măsura M 19.2 – 3/6B și a anexelor aferente. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: +40 253 475 156, sau pe adresa de e-mail www.galago.ro la sediul GAL din comuna Bustuchin, sat Bustuchin, nr 24, judetul Gorj de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic.

Distribuie articolul