Convocator

de LM 0

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (″AGEA″) la data de 11 februarie 2019, la ora 0900, respectiv 0930, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 25 ianuarie 2019, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

 

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Revocare mandat membru provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe postul rămas vacant prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 10 din 22.11.2018, urmare a Rezoluției nr. 9483/27.12.2018  emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului – Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj.

 

  1. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

      Aprobare model de contract de administrație încheiat cu membrul Consiliului de Administrație numit.

Împuternicire a reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului cu administratorul numit;

 

  1. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

 

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al SC Medserv Min SA, conform, art. 16, alin.(3), (m) si mandatarea   Directorului  Executiv în vederea efectuării

demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotararii AGA.

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv, conform art.16, alin.(3), lit.(m) este următoarea:

  • modificarea art. 20 litera b), respectiv de la:

,, stabilirea sistemului contabil şi de control financiar preventiv şi aprobarea planificării financiare’’

la

,,stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;’’

 

  • modificarea art. 20 litera c), respectiv de la:

,,numirea, revocarea şi stabilirea remuneraţiei conducerii operative societaţii’’

la

,,numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor’’

  • modificarea art. 20  litera e), respectiv de la:

,,întocmirea raportului anual, prezentarea Adunării Generale a Acţionarilor şi aplicarea acesteia’’

la

,, pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia’’.

 

  1. Aprobare organigramă și stat de funcții al societății prezentate în referatul 5932/29.11.2018.

 

  1. Aprobare Profil Consiliu de Administrație al S.C.MEDSERV MIN S.A. și Profil candidat pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie al S. C. MEDSERV MIN S.A.

 

  1. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

 

  În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  acţionarii  pot  participa şi vota în  adunarea  generala prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se

menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA si AGEA pentru data  de  18 februarie  2019,  la ora 0900, respectiv 0930,  în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul