Convocator

de LM 0

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (″AGEA″) la data de 02 octombrie 2018, la ora 0900, respectiv la ora 0930, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toți acționarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 20 septembrie 2018, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

 

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Aprobare indicatori de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație al C. Medserv Min S.A. pentru anul 2018, stabiliți prin procesul verbal nr. 20307/16.08.2018 al ședintei de negociere;

 

  1. Aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzând indicatorii de performanță pentru anul 2018, stabiliți prin procesul verbal nr. 20307/16.08.2018 al ședinței de negociere;

Împuternicirea reprezentantului CE Oltenia în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A.

 

  1. Împuternicirea persoanei autorizate care să  îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

      Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este urmatoarea:

  1. Aprobare organigramă și ștat de funcții al SC Medserv Min S.A. în baza Notei 4260/24.08.2018;
  1. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

           În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA si AGEA pentru data  de  03 octombrie  2018,  la ora 0900, respectiv 0930, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul