Convocator

de LM 0

                        CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA (″Societatea″), cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr.J18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea GeneralăOrdinară a Acţionarilor („AGOA) la data de 21 ianuarie, la ora 1200, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toți acționariiînscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 03 ianuarie 2020, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Revocare membrii ai Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA începand cu data de 01.02.2020 ca urmare a încetării mandatelor.
  2. Numire a doi membrii provizorii în Consiliul de Administraţie pe posturile rămase vacante, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprobare model de contract de administrație încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiti.

 Împuternicirea reprezentantului S.Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractelor cu administratorii numiti;

  • Prelungire mandat membru  provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe postul rămas vacant prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 14.10.2019.

      Aprobare model de contract de administrație încheiat cu membrul Consiliului de Administrație numit.

      Împuternicireareprezentantului S.Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului cu administratorul numit;

  • Împuternicirea persoanei autorizate care să  îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min SA. 

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

           În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii  pot  participa  şi  vota  în  adunarea  generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA pentru data  de 28 ianuarie  2020,  la ora 1200, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul