Convocator

de LM 0

 

 

 

 

 

CUI / CIF:   14814475;

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont:  RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa:  Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax:   0728885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro;  financiar@medservminsa.ro  web:www.medservminsa.ro

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Nr. 40/ 24.08.2018

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administratie al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 27 septembrie 2018, la ora 0900, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 06 septembrie 2018, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru semestrul I 2018.

 

  1. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu

acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru

trimestrul II – 2018, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

  1. Negocierea si aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari aferenti membrilor Consiliului de Administraţie si Directorului Executiv la S.C. Medserv Min S.A., rezultati din Planul de Administrare revizuit pe durata ramasa a mandatului administratorilor, respectiv 2018-2019, completat cu componenta de management a Directorului Executiv aprobat prin HCA nr. 20 din 20.08.2018.

 

  1. Aprobarea incheierii de acte aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzand indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati in urma negocierii

Împuternicirea reprezentantului CE Oltenia in Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie ai S.C. Medserv Min S.A.

 

  1. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

 

           În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generala prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA  pentru data  de  28 septembrie  2018,  la ora 0900, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul