Convocator

de LM 0

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 07 octombrie, la ora 1200, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toți acționarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 25 septembrie 2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Revocare cenzori și membru supleant;

 

  1. Numirea auditorului financiar în vederea auditării situațiilor financiare pentru anul 2019 ale Societății și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

 

  1. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu

acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru

trimestrul II – 2019, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile

ulterioare;

 

  1. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru semestrul I 2019.

 

  1. Notă de informare cu privire la situațiile financiare semestriale ale anului 2019.
  2. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

     

           În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii  pot  participa  şi  vota  în  adunarea  general

 

prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

 

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA pentru data  de 09 octombrie  2019,  la ora 1200,  în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul