Convocator

de LM 0

 

                       

                        CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (″AGEA″) la data de 8 mai la ora 1200, respectiv la ora 1215, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toți acționarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 30 aprilie 2019, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Aprobare Regulament de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A.

 

  1. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

      Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este urmatoarea:

 

  1. Informare cu privire la Adresa nr.546/21.03.2019 înaintată de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Gorj către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A.

 

  1. Informare cu privire la situația auditării situațiilor financiare aferente anului 2018;

 

  1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, astfel:
  • prin introducerea unui nou alineat, respectiv:

Art. 16 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

………

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A. are urmatoarele atribuții principale :

 

………

  1. m) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, în cazul in care situaţiile financiare ale societatii sunt auditate;

 

  1. Ratificarea acțiunii în răspundere patrimonială inițiată în instanță privind pe dl. Pop Gavrilă, fost director al S.C. Medserv Min S.A., în temeiul art. 155 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr.2, lit a), teza 1, din decizia Curții de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Gorj  nr. 20/14.03.2019.

 

  1. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

 

           În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

 

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA si AGEA pentru data  de 15 mai  2019,  la ora 1200, respectiv 1215, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul