CONVOCARE SC. MEDSERVMIN SA

de LM 0

medservmin

Nr. 124 din 30.03.2016

CONVOCARE

                                

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (denumită în continuare „Societatea”), cu sediul în loc. Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, prin membrii Consiliului de Administraţie, Lavinia COSNEANU, Viorel STĂNOIU şi Gheorghe NEAŢĂ, convoacă la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 18 aprilie 2016, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale, pentru data de 03 mai 2016, la ora 1700.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este:

  1. Aprobare de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
  2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea buletinului de vot.

Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 04 mai 2016, la ora 1700, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

Consiliul de Administrație,

 

Lavinia COSNEANU – membru

 

Viorel STĂNOIU – membru

 

Gheorghe NEAŢĂ – membru

Distribuie articolul