CONVOCARE S.C. MEDSERV MIN S.A.

de LM 0

medservmin

Consiliul de Administrație

Nr. 132 din 14.04.2016

                               

CONVOCARE

                                

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (denumită în continuare Societatea), cu sediul la adresa, Mun. Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii convoacă la adresa Societăţii, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 10 mai 2016, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 18 mai 2016, ora 1700.

 

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este:

  1. Aprobare Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2015, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Comisiei de Cenzori.
  2. Aprobare Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2015.
  3. Aprobare Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015 pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori.
  4. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).
  5. Numire membru în Consiliul de Administraţie.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.

  1. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare sau pot vota prin corespondenţă prin completarea buletinului de vot. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de Societate făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările şi completările ulterioare cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19 mai 2016, la ora 1700, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

Consiliul de Administrație,

Lavinia COSNEANU – membru

Viorel STĂNOIU – membru

Gheorghe NEAŢĂ – membru

Distribuie articolul