Convocare

de LM 0

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administratie al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (″AGEA″) la data de 29 august 2019, la ora 1200, respectiv 1215, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 14 august 2019, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

 

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Revocare cenzori.
  2. Alegere cenzori până la finalizarea procedurii de achiziție a serviciului de auditare a situațiilor financiare de către un auditor financiar independent, în condițiile legii.
  3. Nota de informare privind încheierea nr.29/29.05.2019 emisă de Curtea de Conturi a României- Departamentul IV și a demersurilor intreprinse de SC Medserv Min SA până la termenul stabilit.
  4. Stabilirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.
  5. Aprobarea reluării procedurii de selecție pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA.
  6. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

 

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Aprobare organigramă și stat de funcții al societății prezentate în referatul 3295/18.07.2019.
  2. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

 

 

 

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

 

  În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare,  acţionarii  pot  participa şi vota în  adunarea  generala prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se

menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA si AGEA pentru data  de  30 august  2019,  la ora 1200, respectiv 1215,  în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul