CONVOCARE

de LM 0

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administratie al SC MEDSERV MIN SA (″Societatea″),  cu sediul în loc. Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor  Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) la data de 07 iunie 2019, la ora 1200, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5,  judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 23 mai 2019, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

       Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

 

  1. Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  1. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

      Aprobare model de contract de administratie incheiat cu membrul Consiliului de Administratie numit;

Imputernicire a reprezentantului Societatii Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului cu administratorul numit;

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia;

 

  1. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min SA.

Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

           În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea general prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este  permis  prin  simpla  probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor

persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

 

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea                         nr. 31/1990,  republicată, cea de-a doua AGOA  pentru data  de  14 iunie  2019,  la ora

0900, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul