COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. MEDSERV MIN S.A

de LM 0

medservmin

Nr. 130 din 12.04.2016                    

COMPLETARE ORDINE DE ZI

A CONVOCĂRII

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (“Societatea”), la solicitarea acţionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., transmisă cu adresa nr. 11753 din 12.04.2016, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), convocată în conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, la data de 03 mai 2016, la ora 1700, şedinţa ce va avea loc la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, judeţul Gorj, România, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 18 aprilie 2016, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților.

Ordinea de zi a şedinţei AGOA se completează cu:

  1. Aprobare Plan de administrare al Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru perioada 2016-2019.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea buletinului de vot. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, a societăților, republicată, cea de-a doua AGOA pentru data de 04 mai 2016, la ora 1700, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare. Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societăţii din loc. Tg-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acţionarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societăţii http://www.medservminsa.ro/

 

Consiliu de Administraţie,

Lavinia COSNEANU – membru

Gheorghe NEAŢĂ – membru

Viorel STĂNOIU – membru

Distribuie articolul