Anunț de participare la licitație publică deschisă pentru concesiune de bunuri

de LM 0

Anunț  de participare la licitație publică deschisă pentru concesiune de bunuri

 

 

 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

 

PRIMĂRIA  COMUNEI BERLESTI, com.BERLESTI, sat PARAU VIU, judeţul GORJ, telefon 0253271088, fax 0253271088, email : comunaberlesti@yahoo.ro

 

 1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

 TEREN INTRAVILAN IN SUPRAFAȚĂ DE 1586 MP .

 

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

 

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: PERSONAL DE LA SEDIUL PRIMĂRIEI  COMUNEI BERLESTI, JUDEȚUL GORJ.

 

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: PRIMĂRIA BERLESTI, JUDEȚUL GORJ,  COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, ACHIZIȚII PUBLICE.

 

 • Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006:

CONTRAVALOARE CAIET DE SARCINI: 20 RON .

 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28 mai 2018, ORA 16.00

 

 1. Informaţii privind ofertele:

 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  04 IUNIE 2018 , ORA 10.00

 

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: PRIMĂRIA BERLESTI, Sat PARAU VIU,comuna BERLESTI, judeţul GORJ

 

 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

OFERTELE SE DEPUN IN DOUĂ PLICURI SIGILATE, UNUL EXTERIOR ȘI UNUL INTERIOR.

 

 1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
 • 04 IUNIE 2018, ORA 12.00, SALA DE SEDINȚE A PRIMĂRIEI COMUNEI BERLESTI

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
 • JUDECĂTORIA TÂRGU- CĂRBUNEȘTI, STR. TRANDAFIRILOR, Nr.45, JUDEȚUL GORJ

 

 1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
 • 11 MAI 2018.

 

Documentaţia de licitaţie se poate ridica personal de la sediul Primăriei comunei BERLESTI, începând cu data publicării anunţului.

Ofertele se depun la registratura Primăriei comunei BERLESTI, până la data de 04 IUNIE 2018, ora 10:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei BERLESTI sau la telefon 0253/278088.

Plata anunţului publicitar se face din contul  RO38TREZ33721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Tg-Cărbuneşti.

 

 

P R I M AR ,                                                                                             Intocmit,

                BERLESCU IULIAN,                                                                                  POCIOVALISTEANU  LAURENTIU                                                                                              

 

                               

  

Distribuie articolul