CONVOCARE S.C. MEDSERV MIN S.A.

de LM 0

medservmin

  Nr. 144/26.08.2016

 

CONVOCARE

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (“Societatea”), cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dna. COSNEANU Lavinia, convoacă la adresa Societății din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 19 septembrie 2016, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale, pentru data de 29 septembrie 2016, la ora 1630.

 

         Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

  1. Notă de informare, privind Situaţiile financiare ale S.C. MEDSERV MIN S.A. intocmite pentru semestrul I
  2. Raport al Comisiei de Cenzori privind verificarea situaţiilor financiare încheiate la 30 iunie 2016 pentru S.C. MEDSERVMIN S.A. TG-JIU
  3. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru semestrul I 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011
  4. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru semestrul I 2016.
  5. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate si oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate

de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Medserv Min S.A.  Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în

 

 

baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30 septembrie 2016, la ora 1630, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

 

Președinte Consiliu de Administrație,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul