CONVOCARE Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A.

de LM 0

medservmin

Nr. 150/31.10.2016                       

CONVOCARE

 

 

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (″Societatea″), cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (″AGEA″) la data de 02 decembrie 2016, la ora 1630, respectiv la ora 1730 la adresa Societății din Municipiul Târgu-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de                           02 noiembrie 2016, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

 

         Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

 

  1. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a două poziții de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Medserv Min SA în conformitate cu prevederile           U.G.nr. 109/2011.
  2. Aprobă încheierea asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății.
  3. Notă de informare privind analiza indicatorilor / obiectivelor de performanță pentru semestrul I 2016 și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație proporțional cu gradul de neîndeplinire a acestora.
  4. Notă de informare privind tarifele de prestări de servicii medicale propuse spre aplicare în anul 2017 de către Societate.

 

 

  1. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

      Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor este următoarea:

  1. Aprobă Organigrama și Statul de funcțiuni ale Societății.
  2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală

prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua AGOA și AGEA pentru data de 03 decembrie 2016, la ora 1630, respectiv 1730 în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Președinte Consiliu de Administrație,

COSNEANU Lavinia

Distribuie articolul