CONVOCARE Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A.

de LM 0

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. („Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Irod Cornel Bebe, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 28 octombrie 2016, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 8 noiembrie 2016, la ora 13°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al MINPREST SERV S.A. Rovinari pentru anul 2016 în forma aprobată prin Ordinul 142 din 17 iunie 2016, Ordinul 1337 din 4 august 2016 și Ordinul 1194 din 11 iulie 2016 emise de ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, publicat în Monitorul Oficialal României nr. 644/23.08.2016.
  2. Aprobarea încheierii unor acte adiţionale la contractele de administraţie încheiate cu membrii consiliului de administraţie cu privire la stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2016, actualizate în conformitate cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2016 şi planul de administrare aprobat pentru perioada 2015-2019– anexa la contractele de administraţie ale membrilor consiliului de administraţie.
  3. Revocare cenzori.
  4. Alegere cenzori.
  5. Eliminarea remuneraţiei acordată reprezentantului acţionarului majoritar în Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. ca urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 53 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013.
  6. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 9 noiembrie 2016, la ora 13°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț , nr. 157, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

IROD CORNEL BEBE

Distribuie articolul