CONVOCARE

de LM 0

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. („Societatea”), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Irod Cornel Bebe, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, judeţul Gorj, România, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de  9 decembrie 2016, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de 20 decembrie 2016, la ora 13°°.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

  1. Revocarea reprezentantului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor Minprest Serv S.A.
  2. Numirea reprezentantului Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor Minprest Serv S.A.
  3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2015.
  4. Prezentarea Raportului administratorilor Minprest Serv S.A. asupra activităţii desfășurate în perioada 01.01.2016-30.09.2016.
  5. Analiza indicatorilor/obiectivelor de performanţă pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016 şi stabilirea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada analizată.
  6. Notă de informare privind proiecţia Bugetului de venituri și cheltuieli al MINPREST SERV S.A. Rovinari pentru anul 2017.
  7. Notă de informare privind efectele juridice ale procedurii de soluţionare a notificării nr. 335/14.02.2012 în temeiul Legii 10/ 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 transmisă de Primăria Municipiului Tg-Jiu privind situaţia terenului proprietatea Minprest Serv S.A., cu nr. cadastral 5376, în suprafaţă de 3930,867 mp, înscris în Cartea Funciară 1447/N a Municipiului Tg-Jiu.
  8. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 23 decembrie 2016, la ora 13°°, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acționarilor, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății www.minprest.ro .

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

IROD CORNEL BEBE

Distribuie articolul